• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-SKHCN ngày 14/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1068/UBND-KSTT ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2022 như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

 1.1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính  Trên cơ sở kế hoạch năm 2022, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó đã xác định các nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ các nội dung cải cách hành chính và phân định rõ trách nhiệm thực hiện của các phòng, ban, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Bên cạnh đó, Sở cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác CCHC, đồng thời bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa và xây dựng các văn bản chỉ đạo của Sở để triển khai, thực có hiệu quả công tác CCHC1. Đồng thời phê duyệt kế hoạch thực hiện hàng tháng của các phòng, đơn vị trong đó phân rõ trách nhiệm của công chức, viên chức và lãnh đạo trong việc tham mưu triển khai thực hiện công tác CCHC.

1.2. Công tác kiểm tra CCHC Căn cứ Kế hoạch số 1308/KH-SKHCN ngày 14/12/2021 về cải cách hành  chính năm 2022 Sở đã kịp thời xây dựng và ban hành Kế hoạch số 158/KHSKHCN ngày 21/02/2022 kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở đã xây dựng và ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC đảm bảo2 và tiến hành kiểm tra 01 đơn vị trực thuộc đảm bảo tiến độ, phương pháp theo kế hoạch đề ra.

1.3. Công tác tuyên truyền CCHC Sở đã chủ động ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 20223 trong đó tập trung tuyên truyền đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ứng dụng công nghệ thông tin; các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Lai Châu…trên Trang thông tin điện tử của Sở (đăng 14 tin, bài), gửi các văn bản về công tác CCHC thông qua Hệ thống quản lý và điều hành văn bản, thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị đến cán bộ, công chức, viên chức…

1.4. Thực hiện nhiệm vụ, kết luận do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao  Theo thống kê tổng số nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao là 143 nhiệm vụ trong đó Sở đã thực hiện và hoàn thành trước và đúng hạn 141 nhiệm vụ, còn 02 nhiệm vụ đang giải quyết trong hạn.

2. Cải cách thể chế Công tác cải cách thể chế luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý trình HĐND và UBND theo đúng quy trình hướng dẫn của UBND tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luậtvà thực hiện báo cáo kết quả rà soát theo quý, năm đảm bảo theo quy định.

Về công tác thi hành pháp luật tiếp tục tập trung theo dõi vào những lĩnh vực chủ yếu: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao; phát triển tiềm lực KH&CN; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. Trong năm 2022, Sở đã tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt các văn bản QPPL và thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, không có văn bản QPPL trái quy định gồm: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022) và Sở đang tham mưu xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ về sáng kiến, quản lý nhiệm vụ KH&CN, định mức kinh tế – kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công và công tác cán bộ.

3. Cải cách thủ tục hành chính

 Sở đã ban hành kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (Kế hoạch số 141/KH-SKHCN ngày 17/02/2022). Thường xuyên tiến hành rà soát các căn cứ pháp lý liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tham mưu giải quyết. Tham mưu kịp thời UBND tỉnh bãi bỏ 06 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đối với 06 thủ tục hành chính (trong đó: 03 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động KH&CN; 03 TTHC thuộc lĩnh vực TĐC); công bố 08 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở KH&CN4 (07 TTHC thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và 01 TTHC thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng).  Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ có 47 TTHC (46 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và 01 TTHC dùng chung). So với năm 2021 các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở  giảm 06 TTHC.

Trong đó: Số TTHC DVCTT mức độ 3: 10 thủ tục; Số TTHC DVCTT mức độ 4: 18 thủ tục. Thủ tục hành chính liên thông là 07 thủ tục. 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch tại trung tâm phục vụ hành chính công và trên trang thông tin điện tử của Sở.  Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai có hiệu quả. Tổng số hồ sơ xử lý (từ 15/12/2021 đến 14/12/2022) là 193 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 173 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 20hồ sơ, đã trả kết quả đúng và trước hạn 190 hồ sơ, 03 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Đến thời điểm hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu (Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022), Sở đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở (Quyết định số 93/QĐ-SKHCN ngày 14/6/2022). Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN và 02 đơn vị thuộc Sở5. Tổng số phòng, đơn vị đến thời điểm tự kiểm tra gồm có 05 phòng/đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kiểm định và Phát triển KHCN.   Trên cơ sở biên chế giao của UBND tỉnh, Sở đã thực hiện việc giao, phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở không vượt quá số biên chế được UBND tỉnh giao6. Định kỳ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế theo quy định.  Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ có 41 người trong đó (biên chế hành chính 25 người; Số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 14 người và 02 lao động hợp đồng 68). Thực hiện phân cấp quản lý đúng quy định.

5. Cải cách chế độ công vụ

Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo thẩm quyền; bố trí, sắp xếp cơ cấu, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động đối với 01 lao động theo Hợp đồng 68 (lái xe của Sở). Bố trí công tác cho 01 công chức tuyển dụng mới; điều động đối với 03 công chức; chuyển ngạch cho 01 công chức; trình bổ nhiệm lại đối với 01 công chức; thực hiện bổ nhiệm lại đối với 02 công chức, viên chức; Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đối với 01 công chức; thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với 01 viên chức lãnh đạo quản lý; ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68 01 người; đồng ý cho 01 công chức liên hệ chuyển công tác. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng được lãnh đạo Sở quan tâm, kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và điều chỉnh kế hoạch đảm bảo theo tình hình thực tế. Trong năm 2022, tiếp tục duy trì năm 2021 sang là 02 người đào tạo (01 nghiên cứu sinh và 01 thạc sĩ) theo hình thức tự túc kinh phí, 04 người học cao cấp lý luận chính trị trong đó (02 người đã hoàn thành chương trình). Cử 03 công chức tham gia bồi dưỡng lớp lãnh đạo quản lý cấp Sở và tương đương; 02 công chức tham gia lớp lãnh đạo cấp phòng và tương đương; 01 công chức tham gia lớp chuyên viên chính và cử, đề xuất các công chức, viên chức kịp thời tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Kịp thời xây dựng nhu cầu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2023 theo quy định (Công văn số 924/SKHCN-VP ngày 31/8/2022). Tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ và kỹ năng áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được giao trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của tỉnh năm 2022. Thực hiện nghiêm túc đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022 theo quy định.

 6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 02 đơn vị hành chính (Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Ban hành các quyết định giao dự toán (Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021;Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 06/4/2022) và công khai dự toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.  Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các quy định hiện hành. Thu dịch vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ vượt ước đạt theo kế hoạch đề ra (Giao chỉ tiêu thu 250 triệu, kết quả đã thu được 350 triệu, đạt 171%). Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 20227; xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức. Thực hiện tốt các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

 7.  Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

 Kịp thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2022 (Kế hoạch số 1041/KH-SKHCN, ngày 08/10/2021). Sở đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý và điều hành văn bản. Việc gửi, nhận văn bản được thực hiện trên hệ thống quản lý và điều hành văn bản (100% văn bản đi được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử); các lãnh đạo Sở và các đơn vị đã sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử thành thạo. 100% công chức, viên chức sử dụng thư công vụ trong giao dịch, trao đổi công việc. Áp dụng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm Igate. Trang thông tin điện tử của Sở được cập nhật đầy đủ các tin tức sự kiện, văn bản pháp quy, thủ tục hành chính, thông báo,.. tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin liên tục, kịp thời.   Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được Sở tiếp tục triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 81/KHSKHCN, ngày 25/01/2022. Ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng năm 2022 (Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 20/01/2022).

BBT


Tin liên quan

Tin nổi bật