• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 06/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh...

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 06/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở giai đoạn 2021-2022, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

chungTiếp tục tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn2021-2022.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

* Chỉ số: 100% lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở vàcông chức, viên chức, người lao động hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL.

b. Mục tiêu 2: Tiếp tục tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc và các quy định của pháp luật về PCTHTL.

* Chỉ số:

-100% các phòng, đơn vị thuộc Sở thựchiện nghiêm túc quy định cấm hút thuốc lá tại nơi công sở.

-100% công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung phong trào “5 không” “5 có” trong đó có nội dung “không hút thuốc lá tại nơi công sở” do Sở Khoa học và công nghệ phát động tại Công văn số 39/SKHCN-VP ngày 13/01/2021.c.

Mục tiêu 3: Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL* Chỉ số:100% thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở tham gia tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật PCTHTL theo quy định

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Mục tiêu 1. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, ngườilao động trong cơ quan, đơn vị về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc

-Nội dung tuyên truyền: Luật PCTHTL, các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định về PCTHTL khác có liên quan.-Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ; lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, các cuộc họp sơ kết, tổng kết cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

2. Mục tiêu 2. Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khóithuốc

-Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở Khao học và Công nghệ; ban hành kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2022.

-Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai các hoạt động về PCTHTL, ký giao ước thi đua với tiêu chí: Cơ quan, đơn vị không có công chức, viên chức, người lao động hút thuốc lá, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá; tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

-Tiếp tục triển khai các quy định về cấm hút thuốc lá tại Khối Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở.

-Tổ chức giám sát, tổng hợp, đánh giá các hoạt PCTHTL tại Sở và các đơn vị thuộc Sở để có biện pháp hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về PCTHTL

.-Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động PCTHTL giai đoạn 2021-2022.

3. Mục tiêu 3. Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động PCTHTLCử công chức, viên chức tham gia hoạt động PCTHTL, tham gia các lớp tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do các cấp, các ngành tổ chức

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lácủa Sở

-Triển khai thực hiện Kế hoạch PCTHTL của Sở và các văn bản xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

-Định kỳ hàng năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

-Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất gửi cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh (Sở Y tế) theo quy định.

2.Văn phòng Sở tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá theo đúng quy định.

3.Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc láSở triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

4.Các tổ chức đoàn thểtiếp tụcphát độngthực hiện tốt phong trào “5 không” “5 có” và phối hợp cùng chích quyền thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2022./.

Nguyễn Hằng


Tin liên quan