• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Duy trì và cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX),Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024của Sở Khoa học và Công nghệ

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ của Kế hoạch số 1623/KH-SKHCN ngày 13/12/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về cải cách hành chính năm 2024; Duy trì kết quả những tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm số cao; Cải thiện và nâng cao những tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, điểm thấp và các tiêu chí, tiêu chí chưa có điểm hoặc bị mất điểm. Đồng thời tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Sở và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) về Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan; đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan để đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Ngày 17/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 778/KH-SKHCN về việc Duy trì và cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể: 

MỤC TIÊU

- Chỉ số PAR INDEX đạt từ 85 điểm trở lên và duy trì thứ hạng như năm 2023.

-  Chỉ số SIPAS đạt từ 96% trở lên và cải thiện, nâng cao thứ hạng so với năm 2023 (tăng từ 2 - 4 hạng so với năm 2023).

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Chỉ số PAR INDEX

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Nhiệm vụ, giải pháp

- Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, các phòng, đơn vị thuộc Sở trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở, trong các cuộc họp, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành...

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định; Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch đề ra. Triển khai Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kế hoạch truyên truyền về CCHC và các kế hoạch khác liên quan đến công tác CCHC theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo các lĩnh vực CCHC theo quy định.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị chủ trì theo dõi: Văn phòng Sở (riêng nội dung báo cáo về lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số Trung tâm Kiểm định và Phát triển chủ trì).

- Phòng/đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

1.2. Cải cách thể chế

a) Nhiệm vụ, giải pháp

- Chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo đúng thẩm quyền để tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở đảm bảo đúng trình tự, quy định.Tăng cường tự rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật.

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị các giải pháp với cơ quan có thẩm quyền nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực của ngành.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị chủ trì theo dõi: Văn phòng Sở.

- Phòng/đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

1.3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Nhiệm vụ, giải pháp

- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và kế hoạch kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2024 của Sở.

- Thực hiện rà soát các quy định về TTHC để tham mưu UBND tỉnh Quyết định: Công bố danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở theo đúng quy định về kiểm soát TTHC.

- Chủ động rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thu tục hành chính một cách hiệu quả, thực chất; nâng cao hiệu quả, hiệu lực tham mưu, điều hành của cơ quan trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, không có hồ sơ trễ hạn..

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị theo dõi, tổng hợp: Văn phòng Sở.

- Phòng/đơn vị chủ trì thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

1.4. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Nhiệm vụ, giải pháp

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát về tổ chức bộ máy và biên chế hiện có của Sở, thực hiện sắp xếp các phòng, đơn vị theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các phòng, đơn vị thuộc sở.

- Thực hiện việc giao biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp cho các phòng, đơn vị theo quy định không vượt quá số lượng UBND tỉnh giao.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị chủ trì,theo dõi: Văn phòng Sở.

- Phòng/đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

1.5. Cải cách chế độ công vụ

a) Nhiệm vụ, giải pháp

- Bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quản lý và sử dụng công chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quản lý và sử dụng viên chức theo quy định của Trung ương và theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan. Thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức, người lao động đúng quy định. Hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị chủ trì,theo dõi: Văn phòng Sở.

- Phòng/đơn vị phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

1.6. Cải cách tài chính công

a) Nhiệm vụ, giải pháp

- Triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, triển khai cơ chế tự chủ, cơ chế tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 3 của Chính phủ, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và quy định cơ chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

- Thực hiện công khai minh bạch trong quản lý thu, chi ngân sách từ khâu lập dự toán, phân bổ sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước; thực hành chi tiêu nội bộ tại cơ quan đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện đảm bảo các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị theo dõi, tổng hợp: Văn phòng Sở.

- Phòng/đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Trung tâm kiểm định và Phát triển khao học công nghệ; Văn phòng Sở (thực hiện nội dung tài chính, ngân sách Khối Văn phòng Sở).

- Phòng/đơn vị phối hợp thực hiện: Thanh tra Sở, Phòng Quản lý khoa học và công nghệ.

1.7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

a) Nhiệm vụ, giải pháp

- Thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Sở đảm bảo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống máy chủ, các thiết bị phần cứng, thiết bị an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin, trang thông tin của Sở, đề xuất cấp độ an toàn thông tin tương ứng đối với các hệ thống thông tin theo quy định.

- Tiếp tục số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở theo đúng quy định.

- Tích cực tuyên truyền cho người dân, tổ chức lựa chọn và sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến (đối với các TTHC có phí/lệ phí) để đảm bảo đạt mục tiêu tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến theo chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị chủ trì, theo dõi: Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học công nghệ.

- Phòng/đơn vị chủ trì thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

          2. Chỉ số SIPAS

a) Nhiệm vụ, giải pháp

Trên cơ sở nội dung đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2026, nhằm cải thiện chỉ số đánh giá sự hài lòng về sự phục vụ hành chính Sở, trong năm 2024 triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1. Đẩy mạnh cách hình thức tuyên truyền công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo hiệu quả, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

2.2. Tiếp tục rà soát, để đề xuất đơn giản hóa TTHC và thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh Ban hành Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc gửi các phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính và thực hiện tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định.

2.3. Công chức, viên chức của Sở cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nghiên cứu và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ thủ tục hành chính và các các quy định khác về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định; thực hiện dẫn tổ chức, cá nhân hồ sơ phải rõ ràng, đầy đủ, tránh tình trạng sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhiều lần. Thực hiện nghiêm quy định về thời gian trong giải quyết các thủ tục hành chính.

2.4. Thực hiện giám sát đối với đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là những công chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức đảm bảo nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân. Kiên quyết xử lý công chức, viên chức gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quá trình hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan.

2.5. Tiếp tục rà soát các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến toàn trình, tỷ lệ thanh toán trực tuyến và kết quả số hóa hồ sơ.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Phòng/đơn vị chủ trì theo dõi, tổng hợp: Văn phòng Sở.

- Phòng/đơn vị chủ trì thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.


Tác giả: Thanh Huyền

Tin liên quan