• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xa lạ với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người xa lạ với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân
Chủ nghĩa cá nhân không chỉ làm cho Đảng bị chia rẽ, suy yếu về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, mà còn là trở lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì thế, phòng, chống và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong mỗi cán bộ, đảng viên, trong từng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị  trong sạch, vững mạnh.
Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “chính trị trọng hơn quân sự” trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ về chính trị
Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về “chính trị trọng hơn quân sự” trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ về chính trị
Là người tổ chức, giáo dục, rèn luyện Quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt. Trong đó, tư tưởng của Người về “chính trị trọng hơn quân sự” là nét độc đáo, đặc sắc, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo trong xây dựng Quân đội tinh nhuệ về chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh
Nhận thức và thực hành văn hóa Hồ Chí Minh
Đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam, tỏ rõ hồn cốt, bản sắc, nét riêng, là “Made in Việt Nam”. Vậy nên hiện nay, để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện và khát vọng của Bác Hồ vĩ đại và của cả dân tộc, cần phải vun bồi văn hóa, đặc biệt là tu thân, rèn luyện theo văn hóa Hồ Chí Minh
Chống tham nhũng là kiên quyết cắt bỏ những 'cành cây sâu mọt'
Chống tham nhũng là kiên quyết cắt bỏ những 'cành cây sâu mọt'
Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin yêu gọi là “Đảng ta”. Bởi lợi ích, mục tiêu của Đảng là “lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc”. Các đảng viên phải luôn lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân làm lý tưởng phấn đấu. Càng là cán bộ cấp cao, lại càng cần giữ gìn phẩm cách, cần, kiệm, liêm, chính.
Chiến thắng Điện Biên Phủ cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
Chiến thắng Điện Biên Phủ cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
Từ sau năm 1945 đến năm 1954, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới chưa phát triển mạnh mẽ và đều khắp. Năm 1945, cuộc đấu tranh chủ yếu mới nổ ra và thắng lợi ở một số nước Đông Nam Á (Việt Nam, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar...). Từ sau năm 1946, phong trào giải phóng dân tộc bị đàn áp và bước vào thời kỳ khó khăn.
Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất!
Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất!
49 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam ruột thịt; tinh thần, ý chí, niềm tin tất thắng, quyết tâm của Người, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm mỗi người.
Những thành tựu lý luận lớn của Đảng qua gần 40 năm đổi mới
Những thành tựu lý luận lớn của Đảng qua gần 40 năm đổi mới
Những thành tựu lý luận lớn của Đảng qua gần 40 năm đổi mới thể hiện sự kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Theo đó, một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là cần tăng cường tổng kết những thành tựu lý luận của Đảng, nhằm góp phần phát triển, hoàn thiện, nâng tầm lý luận của Đảng, nhất là những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đặc thù, riêng có ở Việt Nam, hướng đến thực hiện thắng lợi ...
Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “xâm lăng văn hóa” của các thế lực thù địch trong tình hình mới
Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “xâm lăng văn hóa” của các thế lực thù địch trong tình hình mới
“Xâm lăng văn hóa” thực chất là một hình thức, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; hòng làm lệch chuẩn hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, dẫn tới nguy cơ làm thay đổi bản chất chế độ, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, âm mưu, thủ đoạn “xâm lăng văn hóa” ngày càng tinh vi, xảo quyệt và rất nguy hại, đòi hỏi chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác và tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống.
Vạch trần bản chất lừa bịp của tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”
Vạch trần bản chất lừa bịp của tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”
hời gian qua, trong vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên xuất hiện hoạt động của tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”. Tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ” đã xuyên tạc Kinh Thánh để lừa mị, lôi kéo đồng bào dân tộc Mông tham gia vào hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tập hợp phát triển lực lượng lập “Nhà nước Mông”.
Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch
Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ, trong đó quyền được tham gia vào đời sống chính trị. Thậm chí, trước lúc đi xa, Người không quên để lại di huấn cho toàn đảng phải chăm lo cho phụ nữ. Thực hiện lời di huấn đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực không ngừng đề ra nhiều chủ trương, chính sách tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong khu vực công.
Một số tư liệu quốc tế liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa
Một số tư liệu quốc tế liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa
Trong khi Trung Quốc nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền của họ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì cho đến năm 1988, không có một văn bản pháp lý quốc tế nào chính thức xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi xin giới thiệu một số tư liệu và chứng cứ lịch sử chứng minh điều đó

Tin nổi bật