• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu

Với mục đích tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cơ quan, thực hiện hiệu quả các chuong trình, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữa đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng sự phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số số 01/KH-BVSTBPN ngày 24/4/2024 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lai Châu trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 680/KH-SKHCN ngày 31/5/2024 về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2024.

Với mục đích tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cơ quan, thực hiện hiệu quả các chuong trình, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữa đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng sự phát triển trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với 5 nội dung thực hiện Kế hoạch:

1. Tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra tại Nghị quyết 11-NQ/TW  ngày  27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác phối hợp nhằm tổ chức thực hiện tốt Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 -2030 và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thống về bình đẳng giới đến năm 2030. Triển  khai  thực  hiện có  hiệu  quả  Luật  Bình  đẳng  giới,  Nghị  định 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đằng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/05/2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm Bình đẳng giới; Nghị định số 125/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bình đẳng giới.

2. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ

Tích cực phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan; triển  khai  thực  hiện các  nội  dung  của Quyết  định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 -2030”.

Tăng cường cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021 -2026.

3. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tham mưu tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ phù hợp, hiệu quả với từng ngành, từng địa phương, nhóm đối tượng. Chú trọng việc lồng ghép nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

Tham mưu, phối hợp triển khai hiệu quả, sáng tạo Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6/2023), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2023).

4. Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 Cử công chức tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ lãnh đạo nhất là cán bộ nữ; nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới -VSTBPN; cán bộ phụ trách công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật.

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kế số liệu về bình đẳng giới theo quy định

 


Tác giả: BBT

Tin liên quan