Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Sở khoa học và Công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Lai Châu.

TIN MỚI