Ban Giám đốc

null

ThS. Mạc Quang Dũng

Giám đốc

Điện thoại: 0912079935
Email: dungmq.sokhcn@laichau.gov.vn

null

Ts. Nguyễn Trường An

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913837882 – 0213.3798148
Email: annt.sokhcn@laichau.gov.vn

null

ThS. Bùi Thị Lệ Dung

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0915360929 – 0213.3798886
Email: dungbt.sokhcn@laichau.gov.vn

null

ThS. Trần Văn Tuấn

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0378338248 – 0213.3886878
Email: tuantv.sokhcn@laichau.gov.vn

TIN MỚI